VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERGOLAS S.R.O.

Se sídlem: Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov IČ: 17743940, DIČ: CZ17743940

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednání díla a uzavření kupní smlouvy
 3. Předmět smlouvy
 4. Kupní cena
 5. Platební podmínky
 6. Termín dodání, místo dodání, způsob převzetí díla
 7. Montážní podmínky a stavební připravenost
 8. Nepřevzetí díla
 9. Nebezpečí škody
 10. Odstoupení od smlouvy
 11. Vady a reklamace
 12. Řešení sporů
 13. Ochrana osobních údajů
 14. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny vztahy vzniklé ze smlouvy o dílo (dále jako smlouva) uzavřené mezi společností PERGOLAS s.r.o. (dále jako prodávající či dodavatel) a jinou osobou (dále jako kupující či objednatel) a jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž odchylné ujednání ve smlouvě má přednost před těmito VOP.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí smlouvou, těmito VOP a není-li těmito dokumenty upraveno jinak, řídí se ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy.

2. OBJEDNÁNÍ DÍLA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo písemně dohodnuto jinak.

Dodavatel po předchozím souhlasu objednatele provede zaměření díla v místě plnění, o čemž je sepsán zaměřovací protokol. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zaměření a předat mu veškeré potřebné informace. Správnost údajů potvrdí objednatel svým podpisem (včetně elektronického) ve výrobní dokumentaci.

Podpisem smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou i podmínky pro montáž a reklamaci, a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke shodě mezi návrhem na uzavření smlouvy a jeho akceptací a zaplacením zálohy.

Uzavření smlouvy musí být definitivně stvrzeno podpisem obou smluvních stran (včetně možnosti elektronického podpisu) a pak tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Nedílnou součástí smlouvy je i výrobní dokumentace, kterou je zákazník povinen překontrolovat a stvrdit svým podpisem (nebo odsouhlasit elektronicky).

Uzavřenou smlouvu je možno dále měnit nebo doplňovat jen formou písemného dodatku. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele, coby zhotovitele, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou za jeho provedení.

Dílem se rozumí zejména zhotovení jakýchkoliv stavebních prvků a dalších součástí dle specifikace předmětu díla uvedeného ve smlouvě, jakož i dodání a montáž těchto prvků na místě uvedeném objednatelem ve smlouvě dle sjednaných podmínek, pokud smlouva nestanoví jinak.

4. KUPNÍ CENA

Cena díla se řídí cenovou nabídkou dodavatele platnou v čase podpisu smlouvy.

Zhotovitel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného díla, a to odlišně od VOP, cenové nabídky a jiných smluv.

Slevy a jakékoliv jiné srážky z celkové ceny díla podléhají osobní dohodě smluvních stran, pokud smlouva nestanoví jinak (vždy je třeba písemně odsouhlasit).

Zničení a poškození díla v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen za dílo řádně a včas zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP a/nebo smlouvě.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na smluvní cenu ve výši 70 % ceny, kterou je kupující povinen uhradit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak. Bezprostředně po předání díla (bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) je vystavena konečná faktura ve výši zbývajícího doplatku vyplývajícího ze smlouvy o dílo. Dílo je považováno za předané v případě, že nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Splatnost faktur od data vystavení činí, není-li sjednáno jinak, 7 dnů v případě zálohové faktury a 10 dnů v případě konečné faktury.

Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy po dobu delší než 30 dní je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti. Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby, a je povinen platbu provést s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena splatnost faktury.

Veškeré bezhotovostní platby budou hrazeny na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a. s.: 315669008/0300.

6. TERMÍN DODÁNÍ, MÍSTO DODÁNÍ, ZPŮSOB PŘEVZETÍ DÍLA

Termín sjednaný pro zhotovení a dodání díla začíná běžet ode dne uhrazení zálohy a odsouhlasení výrobní dokumentace pro provedení díla objednatelem a podpisem smlouvy o dílo, podle toho, která věc nastane později. Pokud je čas dodání stanoven lhůtou, je dodavatel oprávněn dodat dílo v průběhu celé této lhůty.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu.

Dodavatel dodá dílo ve lhůtě určené ve smlouvě. K předání a převzetí díla dojde neprodleně po jeho dokončení, tedy poté, kdy bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je dokončeno i tehdy, pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Tedy vady, které nebrání používání pergoly a jejího příslušenství.

Toto převzetí je stvrzeno podpisem odběratele nebo jím pověřené osoby (na základě plné moci) i dodavatele v předávacím protokolu a proběhne v závěru montáže. Protokol musí obsahovat alespoň: číslo smlouvy, jméno, obchodní firmu nebo název obou smluvních stran, přebírající osobu (jméno, příjmení), místo dodání díla, datum převzetí díla.

Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést, zda dílo přebírá „bez výhrad“ nebo „s výhradami“ a v tomto případně uvést všechny vady, které dle jeho názoru dílo má v době předání.

Dodavatel má povinnost se písemně vyjádřit (i elektronicky), zda vady považuje za oprávněné. V případě, že oprávněnost namítaných vad díla dodavatel uzná, sdělí objednateli termín a navrhovaný způsob jejich odstranění. Náklady spojené s odstraněním dodavatelem uznaných vad díla jdou k jeho tíži.

Pokud se objednatel či pověřená osoba nezúčastní předání díla (po ukončení montáže) má stanovenou lhůtu 24 hodin na písemné podání vyjádření se k stavu zhotoveného díla na e-mailovou adresu info@pergolas.cz. Pokud se objednatel nijak nevyjádří, má se za to, že dílo bylo předáno objednateli v den montáže, a to bez vad a nedodělků. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu.

Dodavatel se zavazuje dodat dílo objednateli ve lhůtě sjednané ve smlouvě, přičemž do této lhůty a do doby po uplynutí této lhůty, až do dne dodání díla, se nezapočítávají dny, kdy venkovní teplota poklesne během dne pod 5 °C nebo není možné provádět montáž díla z jiných klimatických důvodů (déšť, sníh, silný vítr, …) nebo vlivem nepředvídatelných událostí (války, pandemie apod.). Doba dodání se prodlužuje i z důvodu prodlení objednatele se splněním jeho závazků.

V případě, že dodavatel nebude schopen dodat dílo v termínu stanoveném smlouvou z důvodu vyšší moci, čas dodání díla se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na zhotovení nebo dodání díla, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy apod. Dodavatel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání díla. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jeho povinnost provést dílo zaniká. V případě, že se plnění dodavatele v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen dodavateli nahradit veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti se zahájením provádění díla dle smlouvy.

Pokud dodavatel nedodá dílo v čase a na místo dohodnuté ve smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, případně jeho části, se kterou je v prodlení.

7. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Objednatel je povinen zajistit, aby na staveniště byl zamezen vstup všem nepovolaným osobám, zejména dětem, kdy v případě porušení této povinnosti nese objednatel odpovědnost za škodu na zdraví těchto osob, za škodu na majetku svém, prodávajícího i třetích osob.

Objednatel se dále zavazuje poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k provedení díla, zejména bezúplatně poskytnout dodavateli elektřinu a vodu.

Objednatel je povinen na vyžádání dodavatele poskytnout potřebné informace písemně, popř. předat podklady požadované dodavatelem, které jsou pro řádné a úplné provedení montáže díla nezbytné, a zabezpečovat součinnost prací při dotčené montáži.

Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, je objednatel povinen připravit místo montáže díla uvedené ve smlouvě podle pokynů dodavatele, a to i vykonáním dodatečných terénních a povrchových úprav na základě písemného oznámení dodavatele o potřebě jejich vykonání, nejpozději ke dni začátku montáže díla dohodnutého ve smlouvě.

Po dobu, po kterou není dodavateli umožněno pokračovat v provádění díla dle tohoto odstavce, není dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smlouvy a těchto VOP.

Objednatel je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa montáže. Příjezd a místo montáže díla musí být dostupné pro vozidla, jež přepravují objednané dílo, v maximální vzdálenosti 30 m. Dále je potřeba vytvořit dostatečný prostor pro manipulaci přiměřeně odpovídající velikosti díla. V případě nevhodných klimatických podmínek je potřeba zajistit i dostatečné zpevnění přístupových cest a místa montáže díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo se považuje za řádně dokončené i pokud v důsledku nevhodných klimatických podmínek (zejména se jedná o pokles průměrné denní teploty pod 5 °C) nelze provést tmelení. V takovém případě se dodavatel zavazuje tmelení provést dodatečně v nejbližším možném termínu po domluvě s objednatelem, přičemž objednatel nemá z tohoto důvodu právo na pozastavení úhrady ceny díla v jakékoliv výši.

8. NEPŘEVZETÍ DÍLA

V případě, že objednatel nepřevezme, respektive neodebere dílo ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně po dobu prvních 14 dní z ceny neodebraného díla včetně DPH, za každý, byť započatý den prodlení objednatele, a od 14. do 30. dne je smluvní pokuta zvýšena na 0,1 % za každý započatý den prodlení objednatele z ceny neodebraného díla včetně DPH.

V případě prodlení objednatele s převzetím delším než 30 dní, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení se nikterak nebude dotýkat nároků dodavatele vzniklých z tohoto porušení (např. smluvní pokuta).

V případě, že objednatel dílo nepřevezme, respektive neodebere, pak tímto není nikterak dotčen nárok dodavatele na zaplacení smluvní ceny, neboť prodávající splnil své závazky z této smlouvy mu vyplývající (dodal dílo).

9. NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem dodání díla na místo dodání určeného smlouvou a pokud se dílo dodává i s montáží, tak dodání díla nastane až v okamžiku ukončení montáže a podpisem předávacího protokolu.

V případě, že smlouva neobsahuje závazek dodavatele dodat dílo do konkrétního místa, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele okamžikem předání díla k přepravě prvnímu přepravci.

Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly musí dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub dodavatele.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smlouva končí dnem vypořádání všech práv, povinností a nároků smluvních stran z ní vyplývajících.

Jinak je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku, ve smlouvě a v případech uvedených v těchto VOP.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména v těchto případech:

 • objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo a/nebo její části déle než 30 dní,
 • po uzavření smlouvy s objednatelem vznikly prokazatelné skutečnosti na straně objednatele, které zakládají oprávněné pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnění všech povinností a závazků ze strany objednatele, hlavně ve vztahu k zaplacení ceny díla a objednatel ani po výzvě dodavatele neposkytnul dodavateli dostatečnou záruku,
 • není možné z důvodu nedostupnosti místa dodání díla pro techniku dílo na místo určení dodat a objednatel ani přes výzvu dodavatele nezajistil jiným způsobem dodání díla,
 • objednatel včas nezajistil stavební připravenost nebo techniku pro složení díla a nenabídl nový vhodný termín,
 • dojde k zahájení insolvenčního řízení proti objednateli či objednatel vstoupí do likvidace.

Případné odstoupení od smlouvy se uskuteční písemnou formou. Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele nezanikají práva a povinnosti, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, a to zejména nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty a jiných sankcí. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen na vlastní náklady dopravit dílo dodavateli, pokud nebyla provedena montáž díla. V případě že tak neučiní, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele dílo odebrat, a to i vstupem na pozemky ve vlastnictví objednatele, a odvézt dílo sám, k čemuž ho objednatel podpisem smlouvy zmocňuje. Objednatel je povinen dílo odevzdat dodavateli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud objednatel poruší tuto svou povinnost, je dodavatel oprávněn uvést dílo do původního stavu na náklady objednatele.

11. VADY A REKLAMACE

Odpovědnost za vady, záruka za jakost a práva a povinnosti z nich plynoucí, se řídí příslušnými právními předpisy.

Dodavatel v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídá za vady díla, které mělo dílo v okamžiku předání díla objednateli.

Objednatel je povinen ihned po tom, kdy získá možnost s dílem nakládat, si dílo důkladně prohlédnout a zjistit, zda nemá vady či bylo-li dodané s veškerým příslušenstvím a příslušnými doklady. Všechny zjištěné vady je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy získal možnost s dílem nakládat.

Není-li dohodnuto jinak, záruční doba je 60 měsíců na pevné části díla a 24 měsíců na pohyblivé části díla ode dne předání díla dodavatelem.

Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost odpovídá za vady na díle, které vzniknou v době trvání záruky. V rámci zákonné odpovědnosti dodavatele za vady ani v rámci dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným místem na osazení a montáž díla, nesplněním povinností podle těchto VOP souvisejících s využitím díla, vadami, které na díle vznikly po přechodu nebezpečí škody na díle v důsledku přepravy, vnějších zásahů a vlivů, zásahů třetích osob, za které dodavatel neodpovídá. Objednateli není povoleno jakkoli během záruky zasahovat do konstrukce díla bez písemného souhlasu dodavatele.

Požadavek na záruční nebo pozáruční servis je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli, resp. jím pověřené osobě a výhradně e-mailem na adresu info@pergolas.cz . Objednatel je povinen v písemném oznámení o vadách dodavateli uvést: číslo smlouvy, na kterou je servis uplatňován, popis vady (jak se projevuje), detailní fotodokumentaci, telefonický kontakt a odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem za účelem odstranění vad komunikovat.

Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dní od doručení oznámení o vadě díla potvrdit zaevidování reklamace podané objednatelem. Pokud bude reklamace oprávněná, dodavatel zároveň v čase nutném pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace podle těchto VOP určí lhůtu a způsob odstranění vady, to vše nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vadě díla.

Objednatel je povinen zabezpečit při vyřizování reklamace dodavateli nebo jím pověřeným osobám přístup k dílu a poskytnout součinnost, aby mohl dodavatel vady na díle opravit.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ

Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy či rozhodčí soudy.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejdříve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, anebo odmítne s druhou smluvní stranou komunikovat, bude spor řešen místně příslušným soudem dle sídla dodavatele či rozhodčím soudem v souladu s právními předpisy České republiky.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a pro zkvalitnění nabízených služeb.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem společnosti PERGOLAS s.r.o., dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito VOP a akceptuje podmínky v nich stanovené.

Tyto VOP jsou závazné ode dne 1.12. 2022.